Veiligheid van deelnemers

 1. Begeleiders zorgen voor een deugdelijke en passende lichamelijke en geestelijke gezondheids-screening van cliënten en verzekeren cliënten van adequate ondersteuning voorafgaand aan, tijdens en na de psychedelische ceremonie.
 2. Begeleiders informeren cliënten over zowel de mogelijke risico’s als de mogelijke voordelen van de psychedelische ervaring en zijn duidelijk over hun eigen capaciteiten en hun beperkingen. Begeleiders werken met een ‘Informed Consent’ formulier. Begeleiders geven geen medisch advies.
 3. Begeleiders exploiteren hun cliënten niet financieel, seksueel of emotioneel. Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het vormgeven en handhaven van passende grenzen tussen de begeleider en de cliënt. Begeleiders zijn zich bewust van de machtsongelijkheid tussen henzelf en de cliënt. Begeleiders onderhouden geen seksuele of romantische relaties met cliënten. Begeleiders gaan geen relaties aan met cliënten die zijn gebaseerd op- of zouden kunnen leiden tot ongeoorloofd winstbejag ten koste van de cliënt. Ze respecteren de autonomie van de cliënt en halen de cliënt niet over tot het gebruik van psychedelische middelen. Begeleiders staan deelnemers en cliënten niet toe de ceremoniële ruimte te verlaten zolang de effecten van het psychedelisch middel nog werkzaam zijn, tenzij onder toezicht van een begeleider, of na overleg met en toestemming van de begeleider.
 4. Begeleiders bewaren de gegevens van cliënten overeenkomstig de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden nooit gedeeld met derden zonder toestemming van cliënt. Begeleiders delen nooit persoonsgegevens van cliënten, maar mogen geanonimiseerd proces-details over cliënten delen met andere begeleiders in het kader van supervisie en intervisie. Begeleiders garanderen privacy en vertrouwelijkheid voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de gefaciliteerde processen.
 5. Begeleiders bieden cliënten passende en zorgvuldige voorbereiding op de psychedelische ervaring, als ook passende mogelijkheden voor integratie en nazorg. Indien nodig verwijzen begeleiders door naar relevante professionals, collega’s of organisaties.
 6. Begeleiders zijn voorafgaand aan en gedurende de ceremonie duidelijk over de grenzen betreffende aanraking van en door de cliënt. Eventuele aanraking door de begeleider is gebaseerd op hun professionele capaciteiten en beperkingen. Begeleiders gaan op geen enkele manier over tot seksuele of seksueel-geladen aanraking. Er vindt alleen afgestemde en zorgzame aanraking plaats.
 7. 8. In relatie tot de cliënt bekleedt de begeleider een autoriteitspositie. Begeleider is zich bewust van deze machtsfactor en van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Begeleiders leggen nooit hun eigen wereldbeeld op aan cliënten of proberen hen over te halen tot hun persoonlijke zienswijzen.
 8. Begeleiders hanteren een van overheidswege erkende klachtenprocedure en nemen contact op met- of verwijzen door naar de Accountability Circle/vertrouwenspersoon van het Guild of Guides wanneer nodig. Meld zorgwekkend gedrag
 9. Getuigenissen van cliënten (verbaal, schriftelijk, video/audio-opnamen) worden strikt geanonimiseerd gedeeld met anderen en altijd alleen ná schriftelijke goedkeuring van de cliënt. Van het vooraf verkrijgen van schriftelijke toestemming mag slechts worden afgeweken in het kader van supervisie en intervisie en ook in dat geval wordt de cliënt geanonimiseerd.
 10. Begeleiders bepalen grenzen aan- en hanteren voorschriften voor het ontvangen van donaties, fooien en vergoedingen. Gedurende en direct na de psychedelische ervaring worden geen zakelijke relaties aangegaan of langere trajecten aangeboden.
 11. Begeleiders informeren cliënten over de eigen verantwoordelijkheden van de cliënt voorafgaand, tijdens en na afloop van de ceremonie. Zij adviseren cliënten geen ingrijpende veranderingen aan te brengen in hun leven in de eerste twee maanden na de psychedelische ervaring.
 12. Begeleiders beschermen cliënten tegen besmetting met COVID 19 en andere besmettelijke ziekten en vice versa, en begeleiden cliënten niet in een online psychedelische ceremonie.

Criteria voor begeleiders

 1. Begeleiders hebben uitgebreide persoonlijke ervaring met door psychedelische middelen geïnduceerde alternatieve staten van bewustzijn.
 2. Begeleiders zijn op de hoogte van de lichamelijke en geestelijke contra-indicaties voor het psychedelische middel waarmee zij werken, en hebben kennis van de mogelijke interacties tussen deze psychedelische middelen en bepaalde medicijnen en voedingssupplementen. Begeleiders zijn bekend met het brede scala aan effecten dat kan worden veroorzaakt door het psychedelische middel waarmee zij werken, weten hoe ze de diverse en soms uitdagende ervaringen waar de cliënt tijdens en na afloop van de psychedelische ceremonie doorheen kan gaan kunnen herkennen en hoe ze hiermee kunnen werken.
 3. Begeleiders zijn zich bewust van hun eigen (voor)oordelen en zijn bereid deze bij zichzelf te bevragen.
 4. Begeleiders hanteren passende noodprocedures ten aanzien van mentale, spirituele en fysieke crises, gedurende en na afloop van de psychedelische ceremonie.
 5. Begeleiders kennen hun eigen beperkingen. Zij werken niet met cliënten waarvoor zij geen compassie kunnen opbrengen. Zij werken niet met cliënten die in de begeleiding mogelijk een beroep zullen doen op ervaring en vaardigheden die begeleider niet bezit.
 6. Begeleiders belichamen goede zelfzorg en investeren in hun eigen mentale, fysieke en spirituele welbevinden en -hygiëne.
 7. Begeleiders maken geen enkele claim over de gezondheids- of medische effecten van psychedelica in hun advertenties, websites, etc. Begeleiders zijn oprecht en transparant over hun expertise, diploma’s en behaalde uitkomsten en zijn helder over de intenties van de psychedelische ceremonie. Begeleiders gaan niet over tot het actief benaderen van kwetsbare of wanhopige individuen of groepen.
 8. Begeleiders zijn integer en bewust ten aanzien van het claimen van positieve effecten van het (begeleide) gebruik van psychedelica. Ze spreken op een realistische manier over de aard van transformatie. Ze zijn voorzichtig in het spreken over hun persoonlijke geloofs- en of levensovertuigingen. Ze zijn zich bewust van onbehulpzame of schadelijke dynamieken die kunnen ontstaan tussen begeleider en cliënt; rond (charismatische) leiders, of andere betrokken personen in machtsposities. Ze zijn zich bewust van de rol die de verhoogde gevoeligheid voor suggestie bij mensen onder invloed van psychedelica hierin kan spelen, en proberen deze dynamieken pro-actief te voorkomen.
 9. Begeleiders die in Nederland opereren hebben kennis van de relevante Nederlandse wet- en regelgeving, en gewoontes en gebruiken.
 10. Begeleiders hebben kennis van relevante basale therapeutische dynamieken, zoals (tegen-)overdrachtelijkheid ook als zij niet zijn opgeleid tot therapeut. Begeleiders verplichten zichzelf tot doorgaande training en scholing en nemen deel aan intervisie, supervisie en/of mentoring.
 11. Begeleiders hanteren (maximaal) een 4:1 verhouding deelnemers versus begeleider in groepsceremonies en (maximaal) een 2:1 verhouding cliënten versus begeleider in individuele ceremonies.
 12. Extern aangetrokken begeleiders, derde partijen en vrijwilligers die werken onder leiding van een begeleider die aangesloten is bij het Guild of Guides verplichten zich eveneens kennis te nemen van en te werken volgens deze gedragscode.