Missie en Visie van Guild of Guides Nederland

Zowel in Nederland als in de rest van de wereld is een toenemend aantal mensen actief in het aanbieden van begeleide sessies met psychedelische truffels, in individuele ceremonies en middels groepsretraites. Deze aanbieders noemen zichzelf facilitators, sjamanen, gidsen, therapeuten, spiritueel counselors, coaches of anders. De beroepsvereniging Guild of Guides Nederland (GoG) wil deze aanbieders binnen Nederland verenigen, onder de verzamelnaam begeleiders.

Het GoG wil functioneren als een parapluorganisatie. Het verwelkomt individuele begeleiders en organisaties die begeleide psychedelische ceremonies (met name met magische truffels) aanbieden. Als GoG beogen we implementatie en verspreiding van professionele standaarden, ‘best practices’ en professionele kennis. Het GoG hanteert een Gedragscode, waarmee het wil verzekeren:

  1. fysieke, mentale, spirituele en ethische veiligheid en -integriteit voor diegenen die deelnemen aan een psychedelisch ritueel, -ceremonie, -therapie of -sessie;
  2. onderlinge verspreiding van accurate en toereikende wettelijke, medische, spirituele en therapeutische kennis en het delen van ‘best practices’, om elkaar als leden te onderrichten en te beschermen, om een gezonde manier van werken te bevorderen, waarbij risico’s en potentiële schade worden geminimaliseerd;
  3. een gezond ‘ecosysteem’ van ‘psychedelische’ diensten waar samenwerking, kennisdeling, veiligheid en ethisch handelen de norm zijn;
  4. het ontwikkelen en onderhouden van structuren voor intervisie en supervisie waarbinnen plaats is voor een open uitwisseling van inzichten, kennis en praktijken, waar lastige en uitdagende casussen worden bestudeerd zodat groei en deskundigheid van onze leden worden bevorderd en betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid van de GoG als gemeenschap worden vergroot;
  5. toegang tot (‘underground’) personen met senioriteit op het gebied van psychedelische begeleiding, wijsheidsleraren; en gekwalificeerde therapeuten zodat hun waardevolle inzichten en decennia aan praktijkervaring kunnen worden benut;
  6. toegang tot begeleiders voor mensen met een laag inkomen, personen van kleur, personen met een migratieachtergrond, LGTBQIA+ mensen, en mensen uit andere dan de hier expliciet genoemde gemarginaliseerde gemeenschappen.
  7. het creëren van een supportsysteem voor begeleiders en hun cliënten, waarbinnen verantwoording kan worden afgelegd en ondersteuning kan worden geboden bij conflicten die te ingewikkeld of te precair zijn om als begeleider en client samen op te lossen en/of conflicten die high levels of transparancy -wat wordt hiermee bedoeld? of die de gemeenschap van begeleiders als geheel aangaan. Niet-weten en bereidheid.
  8. het ontwikkelen van een accreditatie en/of certificatieprogramma, in samenwerking met ‘psychedelic elders’, therapeuten, wijsheidsleraren, opleidingsinstituten en wetenschappers met als doel begeleiders van verschillende achtergronden in staat te stellen erkende en gecertificeerde psychedelisch begeleiders te worden.
  9. het ontwikkelen van een trainingsprogramma en/of een programma voor mentorschap. We beogen een moderne interpretatie van een ‘gilde’ die zou leiden tot nieuwe vormen van accreditatie en/of certificatie waardoor mensen uit gemarginaliseerde groepen gemakkelijker toegang zouden kunnen krijgen;
  10. het opbouwen van een netwerk met overheden en andere NGO’s met als doel zelfregulering de grondhouding blijft boven gereguleerd worden.

Het document dat volgt is bedoeld als informatie voor begeleiders, cliënten en hun naasten en voor het grote publiek. Het is een ‘levend document’, wat wil zeggen dat het voortdurend wordt aangepast aan nieuwe kennis en nieuw opgedane ervaringen en aan veranderende wettelijke en professionele contexten. Wij hebben reeds feedback gekregen op taalgebruik, blinde vlekken en onbedoelde niet-behulpzame consequenties van sommige van onze voorstellen, en onze blinde vlekken vormen een doorlopende bron van aandacht. We streven ernaar zo inclusief mogelijk te zijn en onze ethische regels en intenties strikt te handhaven. Kortom: dit document is ‘werk in uitvoering’. Kritische reflectie en constructieve feedback zijn welkom. De Ethische Code die volgt bestaat uit een vijftal principes die begeleiders helpen bij het ontwikkelen en belichamen van ethisch gedrag, waarbij er gelijktijdig ook ruimte mag blijven voor uitgesproken verschillen tussen begeleiders, voorvloeiend uit hun diversiteit.

Een cultuur van kwetsbaarheid, zelfreflectie en zelfregulatie

De Ethische Code nodigt begeleiders uit om actief te reflecteren op hun praktijk. Begeleiders ontwikkelen een innerlijk kompas en een externe veiligheidsstructuur die beide zijn afgestemd op de ethische vragen en aangelegenheden die zich binnen de grotere context van psychedelische begeleiding aandienen. Ofschoon er enkele absolute grenzen zijn die elke begeleider zou moeten handhaven is de toon van de Ethische Code niet oordelend, maar vormt ze een uitnodiging voor een constructieve interne en externe dialoog die verder gaat dan het louter bepalen van ‘goed’ en ‘fout’ en die kan leiden tot verdieping van het begrip ‘heilzame activiteit’. Een dergelijke open dialoog vereist ruimte om te mogen leren en het besef dat men kan groeien door gemaakte fouten. Dit nodigt uit tot een zelfreflectieve en zelfregulerende houding.

Een dergelijke houding kan alleen floreren binnen een cultuur van kwetsbaarheid, eerlijkheid en transparantie. Daarom wil het GoG tussen haar leden relaties bevorderen die gebaseerd zijn op communicatie die uitnodigt tot kritische nieuwsgierigheid en niet-oordelen. We waarderen openheid en acceptatie, en hebben diepe waardering voor de capaciteit om te leren en groeien. Binnen het huidige politieke klimaat is dergelijke inzet en betrokkenheid bij deze principes vereist en we wensen dat elk GoG lid zich hieraan committeert. De Code die volgt is een gecondenseerde versie van voor ons specifieke werk de meest belangrijke ethische overwegingen zijn. Het is het absolute minimum aan principes volgens welke onze leden moeten handelen.

Begeleiders die het belang van hun deelnemers ernstig hebben veronachtzaamd moeten hiervoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Wanneer sommige van onze principes niet worden nageleefd, in het bijzonder die welke gaan over seksueel wangedrag, racisme, discriminatie, veiligheid van deelnemers, fysieke- en spirituele integriteit, moet dit resulteren in een vorm van sanctionering (bijv.: het (tijdelijk) intrekken van certificering). Zonder de mogelijkheid van sanctionering is het GoG niet in staat de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar leden te verzekeren.

Onze vijf principes

Begeleiders die door het GoG worden gerepresenteerd zijn diep geraakt door het menselijk lijden, en streven ernaar dit te verlichten wanneer mogelijk. Ze voelen een innerlijke motivatie om de volgende vijf ethische principes te belichamen: zorgzaamheid, respect, competentie, verantwoordelijkheid en integriteit.

Zorgzaamheid – Alle begeleiders beoefenen en cultiveren bewust een houding van vriendelijkheid, begrip, compassie en zorgzaamheid en nodigen ook anderen hier toe uit. Zo zijn begeleiders toegewijd aan het welbevinden en welzijn van iedere deelnemer of client en erkennen zij de plicht om geen schade aan te richten. Begeleiders zijn zorgzaam voor hun cliënten, deelnemers en collega’s, maar praktiseren ook zorgvuldige zelfzorg. Zij treffen maatregelen om hun persoonlijke stress te managen, onderhouden hun eigen mentale en fysieke gezondheid, zorgen ervoor dat hun werk van feedback wordt voorzien door collega’s en onderhouden hun eigen spirituele, contemplatieve of reflectieve beoefening. Vanwege de veeleisende aard van dit werk zijn begeleiders alert op de eerste tekenen van compassiemoeheid en burnout, aangezien dergelijke staten-van-zijn hun capaciteit tot goede zorg ernstig compromitteren. Begeleiders zorgen er (pro)actief aan gezond te blijven.

Respect – Begeleiders hebben diep respect voor de rechten, waardigheid en integriteit van hun cliënten. Ze behandelen cliënten als personen van intrinsieke waarde, met het recht hun eigen prioriteiten te bepalen, en houden rekening met de specifieke morele, spirituele en culturele waarden van hun cliënt. De autonomie van de client is altijd het vertrekpunt. Begeleiders verzekeren zich er zo goed mogelijk van dat hun cliënten hun professionele handelingen, regels en grenzen begrijpen en er mee instemmen. Het GoG moedigt haar leden aan te onderzoeken op welke wijze(n) ze deze toestemming het best inzichtelijk en transparant kunnen maken en kunnen vastleggen (zoals bijvoorbeeld door het laten ondertekenen van (digitale) documenten). Begeleiders werken met eerbied voor de psychedelica waarmee zij werken. Ze zijn op de hoogte van de culturele en historische achtergronden van deze stoffen en claimen geen eigenaarschap over ze. Ze worden bewogen door diep respect voor psychedelische stoffen en dragen deze eerbied naar buiten uit – het maakt hierbij niet uit of zij deze substanties beschouwen als bewuste dragers van verandering of als moleculen met de capaciteit om innerlijke heling te vergroten.

Competentie – Begeleiders monitoren en ontwikkelen hun beroepsmatige vaardigheden en hun ethisch bewustzijn voortdurend. Ze erkennen de grenzen van hun expertise en capaciteit en zorgen ervoor dat ze deze niet overschrijden. Aangaande het terrein van psychedelica zijn ze op de hoogte van de voor hen relevante culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen en bewegingen.

Verantwoordelijkheid Begeleiders zijn verplicht zich tijdens hun professionele activiteiten te gedragen op betrouwbare en achtenswaardige manier – tegenover hun cliënten en deelnemers, jegens de gemeenschap van begeleiders en richting andere (zorg-)professionals in het algemeen. Bij ethische dilemma’s en bij belangenverstrengeling handelen ze op gepaste wijze en zijn ze verantwoordelijk te houden voor hun daden.

Integriteit – Begeleiders zijn eerlijk over hun kwalificaties, beschrijven deze op accurate wijze, zijn helder over hun aanbod en service en geven duidelijk aan wat zij wel en wat zij niet aan diensten kunnen leveren. Ze behandelen anderen op een eerlijke, open en directe manier, (h)erkennen hun professionele verplichtingen en verhelderen elk mogelijke verwarring omtrent hun rol of verantwoordelijkheden. Begeleiders geven geen medisch advies als zij hiertoe niet zijn gecertificeerd. Begeleiders gebruiken hun professionele relaties niet om hun cliënten of deelnemers uit te baten en handelen etisch. Wanneer zij schadelijk of onethisch gedrag bij collega’s waarnemen, ondernemen begeleiders actie – op een behulpzame manier die uitnodigt tot groei en de mogelijkheid tot leren. Het beschermen van hen die mogelijk lijden onder schadelijk gedrag vormt hierbij de leidraad.

Deze vijf principes zijn de grondvesten waarop de GoG gedragscode is gebaseerd.